உள்ளத்தை புரட்டும் குர்ஆன் வசனங்கள்

Sura Al-Fajir

3 years ago2,946224 0

Sura Zilzal Tamil Translation

3 years ago3,156702 0

Sura Al-Muhminun

3 years ago291714 0

Sura Al-Furkhan

3 years ago3,611998 0

Sura Al-Hadeed

4 years ago816952 0

Sura Al-Shajida

4 years ago907763 0

Sura Al-Wakkiya

4 years ago4,161861 0