உள்ளத்தை புரட்டும் குர்ஆன் வசனங்கள்

Sura Al-Fajir

3 years ago2,982224 0

Sura Zilzal Tamil Translation

3 years ago3,203702 0

Sura Al-Muhminun

4 years ago320714 0

Sura Al-Furkhan

4 years ago3,649998 0

Sura Al-Hadeed

4 years ago853952 0

Sura Al-Shajida

4 years ago939763 0

Sura Al-Wakkiya

4 years ago4,191861 0