உள்ளத்தை புரட்டும் குர்ஆன் வசனங்கள்

Sura Al-Fajir

3 years ago2,961224 0

Sura Zilzal Tamil Translation

3 years ago3,178702 0

Sura Al-Muhminun

3 years ago304714 0

Sura Al-Furkhan

4 years ago3,630998 0

Sura Al-Hadeed

4 years ago831952 0

Sura Al-Shajida

4 years ago924763 0

Sura Al-Wakkiya

4 years ago4,174861 0